Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Framkomlighet vid sophämtning

Nedan anges generella krav avseende framkomlighet för hämtningsfordon vid transportvägar, uppställningsplatser och dragvägar som behöver tillämpas oavsett val av avfallsutrymme.

Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till uppställningsplats och dragväg där
fordon för hämtning av avfall måste köra för att komma intill och hämta avfallet.
Transportvägarnas utformning är en av flera aspekter som påverkar avfallshämtarens arbetsmiljö samt säkerheten för de som vistas eller färdas nära hämtningsfordon.

Lagkrav

Byggnader och andra anläggningar ska så långt det är praktiskt möjligt vara placerade på ett sådant sätt i förhållande till omgivande mark att transporter och liknande kan utföras med betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall. (Bilaga 2 till handboken som finns längre ner på sidan, G. 3 §)

Riktlinjer

 • Transportväg ska ha en hårdgjord yta.
 • Transportvägen ska året runt ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
 • Hämtningsfordon ska inte framföras på gång- och cykelbana. Om det inte kan undvikas, kan dispens sökas hos kommunen eller fastighetsägaren.
 • Hämtningsfordonens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga mån minimeras, och undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden.
 • Transportvägar ska ha den bärighetsklass som krävs med avseende på hämtningsfordonens tyngd, men minst bärighetsklass 2.
 • Hämtningsfordonets uppställningsplats ska inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva.
 • Väghållaren (Trafikverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare) ska tillse att det är korrekt skyltning och god framkomlighet.

Transportvägarnas mått

 • Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts ska vägen vara bredare (bredden beror då på vilken typ av parkering som tillåts, t.ex. utmed vägen eller snedställd). Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter. Träd och växtlighet eller snövallar ska inte inkräkta på vägbredden.
 • Transportvägar (inklusive garage, portiker eller andra platser där hämtningsfordon ska framföras) ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Lägre höjd kan accepteras om lägre fordon än 4,5 meter används och kommunen har gett godkännande för detta. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
 • Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon, t.ex. i form av vändplats eller trevägskorsning. Vändmöjlighetens mått ska anpassas efter vilken typ av hämtningsfordon som ska användas.

Rekommendation

Gångvägar bör inte blockeras vid hämtning av avfall.

Dragväg ska vara minst 1,5 meter
Vändplatsen för fordonet ska vara minst 15 meter
Ett alternativ är att vänplatsen ska vara en radie på 9 meter

Uppställningsplatsernas utformning måste anpassas till vilken typ av avfallsbehållare som har valts samt storleken på hämtningsfordonen. I detta avsnitt anges generella branschkrav på uppställningsplatser, se vidare i kapitel 8 i handboken för mer detaljerade krav kopplat till respektive typ av avfallsutrymmen.

Riktlinjer

 • Hämtningsfordonet ska inte hindra annan trafik (t.ex. bilar, bussar eller cyklister) när avfallstömning pågår.
 • Hämtningsfordonen ska kunna hämta avfallet, d.v.s. det får inte finnas några fasta eller återkommande hinder (t.ex. parkerade bilar). Skyltning om lastplats och parkeringsförbud kan behövas. Uppställningsplatsen ska även vara snöröjd och inga snöhögar får förekomma.
 • Uppställningsplatser ska vara tillräckligt stora för att hantera den typ av utrustning (t.ex. kärl, bottentömmande behållare, containrar eller slangar) som används.
 • Uppställningsplatsen ska vara plan och hårdgjord (se definition i bilaga 1 till handboken).
 • Lutningen på uppställningsplatsen ska inte överstiga vad hämtningsfordonet klarar av.
 • Uppställningsplatsen ska vara tillräckligt rymlig för att hämtningspersonalen ska kunna arbeta på ett effektivt och säkert sätt.

Rekommendation

Hämtningsfordonet bör inte hindra fotgängare när avfallstömning pågår.

Dragväg ska vara minst 1,5 meter

Väg mellan avfallsutrymme och hämtningsfordonets uppställningsplats, d.v.s. där hämtningspersonalen drar eller skjuter kärl, slangar eller säckkärra, benämns här dragväg. Hårdgjorda ytor, snöröjning, avstånd, lutning och trösklar är aspekter som är avgörande för vilken arbetsmiljö som skapas.

Lagkrav

 • Ramper ska luta högst 1:12. (Bilaga 2 till handboken, L. 3:1222)
 • Dragvägar ska vara utformade så att avfallskärl, slangar eller säckkärra utan svårighet kan förflyttas.

Riktlinjer

 • Dragvägar mellan avfallsutrymme och uppställningsplats ska vara så korta som möjligt och inte överstiga 10 meter.
 • Dragvägar ska vara minst 1,2 meter breda och om den ändrar riktning bör bredden där vara minst 1,35 meter. Det ska vara minst 2,1 meters fri höjd.
 • Dragvägar ska året om vara jämna, hårdgjorda (se definition i bilaga 1 till handboken), halkfria och utan trånga passager eller hinder.
 • Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan tröskel vara kvar om den förses med ramp på båda sidor. Om trösklar behövs ska de vara så låga som möjligt för att underlätta för rullstolsburna samt vid hämtning.
 • Trottoarkanter ska i möjligaste mån undvikas. I de fall det inte går att undvika kanter ska fasad kantsten eller motsvarande användas.
 • Lutningar ska i största möjliga mån undvikas. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för att belastningen ska vara acceptabel och ska inte överstiga 1:12 (se lagkrav).
 • Ramp ska undvikas i största möjliga mån. I de fall ramp inte kan undvikas eller där marken lutar motsvarande en ramp, ska rampen/marken:
  • Inte luta mer än 1:20 vid nybyggnation
  • Ha minst 2 m långa vilplan
  • Ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen
  • Ha en fri bredd på minst 1,3 meter,
  • Vara fri från hinder, och
  • Ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd om det finns nivåskillnader mot omgivningen.
 • Observera att kravet om att dragvägen ska vara max 10 meter även gäller vid användande av ramp.
 • Hiss ska undvikas i största möjliga mån men om ingen lämpligare lösning finns får hiss användas vid avfallstransport om den är besiktigad och godkänd för transport av skrymmande gods och om den har korgdörr.
 • Lyftbord ska undvikas i största möjliga mån, men om ingen lämpligare lösning finns får lyftbord användas vid avfallstransport om den är besiktigad och godkänd för transport av skrymmande gods. Lyftbord utomhus är direkt olämpligt av driftsäkerhetsskäl, eftersom dessa generellt sett är känsliga för kyla och nederbörd.

Så placerar du ditt sopkärl - villor och fritidshus Öppnas i nytt fönster.

Dragväg ska vara minst 1,5 meter
Senast uppdaterad: 6 november 2023