Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Visselblåsarfunktion

SSAM har en visselblåsarfunktion där du kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning på SSAM.

Läs igenom informationen om bland annat när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan. Länk till tjänsten för att göra en anmälan hittar du längst ner på denna sida.

Varför har SSAM en visselblåsarfunktion?

Syftet med visselblåsarfunktionen är att du som kund till- eller medarbetare på SSAM, anonymt ska kunna anmäla förtroendevald, en chef i ledandeställning eller en nyckelperson som misstänks ha begått något allvarligt fel som inte kan hanteras öppet inom den egna organisationen.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker allvarliga oegentligheter. Exempelvis muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelse från interna riktlinje och regler i tjänsten.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller vara en nyckelperson inom SSAM, exempelvis vd, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

När det gäller enhetschefer generellt ska frågan hanteras i första hand längre upp inom den egna organisationen.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till ett externt företag som gör en bedömning och tar fram förslag till vidare hantering.

En del tips innehåller omständigheter som behöver utredas, men som inte kvalificerar sig för extern utredning. Tipset skickas till då till utsedd representantgrupp på SSAM för vidare hantering och eventuella åtgärder.

Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter, skickas vidare till berörd avdelning för kännedom.

Anmälan är en allmän handling

Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Tipsen lämnas anonymt, men det är möjligt att ange kontaktuppgifter till den externa tipsmottagningsfunktionen om du vill bli kontaktad för att lämna ytterligare information. Du förblir dock anonym mot SSAM. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel dokument med e-postkonversationer, bilder, skannade dokument, chatloggar och dylikt.

Gör en anmälan

Senast uppdaterad: 17 mars 2021