Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Styrdokument

I miljöbalken finns bestämmelser om att varje kommun ska ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och kommunala föreskrifter om hantering av avfall. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att omhänderta och förebygga avfall i kommunen, beskriva hur avfallet omhändertas idag, uppföljning av tidigare avfallsplaner. Avfallsplanen ses över var fjärde år och revideras vid behov.

Avfallsplan för ett Småland utan avfall

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan där kommunen långsiktigt styr hanteringen av avfall i en riktning mot ett hållbart samhälle där resurserna tillvaratas på ett så effektivt och kretsloppsanpassat sätt som möjligt. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) anger vad avfallsplanen ska innehålla.

Under 2020 har SSAMs ägarkommuner beslutat om en gemensam avfallsplan som är de långsiktiga målen för att förbättra avfallshanteringen. Föreskrifter är de regler som styr hur avfallet ska hämtas och behandlas och dina skyldigheter som boende i kommunen. 

Du hittar avfallsplanen och föreskrifterna för respektive kommun längst ner på den här sidan.

Mål för avfallshanteringen till 2025:

  • Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom kommunorganisationerna och i samhället i övrigt.
  • Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 procent per person till 2025.
  • Minst 70 procent av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska samlas in separat för biologisk behandling senast 2025.
  • Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska.
  • Nedskräpningen i kommunerna ska minska.
Senast uppdaterad: 6 juli 2022