Klimatbokslut 2021

SSAM bidrar till minskad klimatpåverkan

Det klimatbokslut som SSAM låtit oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu AB göra visar att vi under 2021 bidrog till att nästan 17 000 ton koldioxidekvivalenter undveks att släppas ut, vilket motsvarar hela 42 400 flygresor, tur och retur till London.

Under 2021 tillförde SSAM utsläpp motsvarande knappt 5 300 ton koldioxidekvivalenter (CO2e), utsläpp från entreprenörernas transporter inräknade. Samtidigt bidrog SSAMs produkter och tjänster tillsammans till att utsläpp motsvarande knappt 22 300 ton CO2e kunde undvikas. Nettoresultatet, knappt 17 000 ton CO2e, motsvarar att köra lätt lastbil 8 miljoner mil.

För att få en rättvis bild har alla SSAMs utsläpp räknats in i klimatbokslutet. Både de från sopbilarna och andra typer av transporter, men även de som entreprenörerna ansvarar för. Dessutom är utsläpp medräknade från byggnationer och de som härrör från investeringar av exempelvis nya sopkärl.

SSAMs sammanlagda klimatpåverkan under 2021 uppdelat i direkt och indirekt klimatpåverkan. Totalt bidrog SSAM till att utsläpp på motsvarande knappt 17 000 ton CO2e kunde undvikas under 2021 (summa klimatpåverkan, grön stapel).

Det finns ett stort antal enskilda utsläpp, tillförda och undvikna, som sammantaget ger det resultat som presenterades i figuren ovan. Bland dessa finns det några utsläpp som i jämförelse har något större påverkan på resultatet vilka beskrivs mer utförligt i punktform nedan:

●  SSAM har förhållandevis låga direkta utsläpp från transporter och arbetsmaskiner. En viktig orsak till detta är man övergått till att använda förnybara drivmedel (t ex HVO) i stor utsträckning. En annan orsak är orsak är också att en del av insamlings- och transportarbetet köps in och då beskrivs utsläppen under indirekt tillförd klimatpåverkan.
(Svart stapel, direkt tillförd klimatpåverkan)

●  Elkonsumtion vid förbehandling av matavfall står en stor del av SSAMs indirekt tillförda klimatpåverkan.
(Grön stapel, indirekt tillförd klimatpåverkan)

●  Även elkonsumtion vid SSAMs övriga avfallsanläggningar står för en tydlig del av SSAMs indirekt tillförda klimatpåverkan.
(Grön stapel, indirekt tillförd klimatpåverkan)

●  Det finns även andra verksamheter som förbrukar el. Här ingår t ex lokaler och övrig elkonsumtion.
(Grön stapel, indirekt tillförd klimatpåverkan)

●  Som nämndes ovan köper SSAM in delar av insamlings- och transportarbeten från andra företag.
(Blå stapel, indirekt tillförd klimatpåverkan)

●  Produktion av biogas och biogödsel från matavfall. Utsorterat matavfall skickas till olika för biogasproduktion och produktion av biogödsel. Här ingår utsläpp från denna behandlingskedja.
(Turkos stapel, indirekt tillförd klimatpåverkan)

● Genom SSAMs verksamhet sker återanvändning av olika produkter. Därmed undviks utsläpp från jungfrulig produktion till nya produkter.
(Blå stapel, indirekt undviken klimatpåverkan)

● Den biogas som produceras utnyttjas huvudsakligen som drivmedel för fordon och ersätter därigenom fossila drivmedel (bensin och diesel). Biogödseln används inom jordbruk och ersätter därigenom produktion av handelsgödsel.
(Turkos staplar, indirekt undviken klimatpåverkan)

● Genom SSAMs verksamhet sker återvinning av olika material. Därmed undviks utsläpp från jungfrulig produktion.
(Orange stapel, indirekt undviken klimatpåverkan)

● Den stora och dominerande klimatnyttan med återanvändning och materialåtervinning är att alternativ nyproduktion och alternativ råvaruproduktion kan undvikas, vilket redovisas enligt ovanstående punkter (Blå stapel och Brun stapel). Utöver detta finns också ytterligare en effekt som redovisas här. Utsortering av brännbart material till återanvändning/återvinning friställer termisk behandlingskapacitet i de svenska förbränningsanläggningarna. Denna fylls i dagsläget med import, vilket i sin tur minskar alternativ avfallsbehandling och tillhörande klimatpåverkande utsläpp i avsändarländerna. I denna stapel redovisas nettoeffekten av förändrade utsläpp vid för- bränningen och minskad alternativ avfallsbehandling i avsändarländerna.
(Turkos stapel, indirekt undviken klimatpåverkan)


Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Detta gäller även SSAM som hanterar stora materialflöden, som t ex hushållsavfall, grovavfall och verksamhetsavfall. Men även om ett företaget har utsläpp så kan det vara klimateffektivt i sin produktion. Är man dessutom effektivare än de alternativ som finns tillför man också en klimatnytta.

I klimatbokslutet inkluderas nyttan av att ersätta alternativ produktion av SSAMs produkter och tjänster, och visar att företaget på så sätt undviker stora utsläpp. För varje kg CO2e som SSAMs verksamhet gav upphov till under 2021 så bidrog företaget samtidigt till att utsläpp av 4,2 kg CO2e kunde undvikas på annat håll, t ex genom att material återvunnits eller återbrukats i stället för att köpas in nytt.

Jämförelsediagram

Jämförelse av SSAMs klimatbokslut för åren 2019 och 2021.

I klimatbokslutet redovisades data för både 2019 och 2021. En viktig skillnad mellan åren är att SSAM gick över till insamling av hushållsavfall i fyrfackskärl från villor och fritidshus under perioden, vilket har gett en mycket positiv klimateffekt. En annan skillnad är SSAM fortsatt öka och bygga ut sorteringen av grovavfall på ÅVC så att större mängder sorteras ut för återbruk och materialåtervinning. Här visar det sig att framför allt återanvändning av textil och återvinningen av plast har gett mycket stora effekter. Sammantaget innebar det att SSAMs positiva nettoklimatpåverkan förbättrades med 8 700 ton CO2e mellan år 2019 och 2021.

Undvikna utsläpp (till vänster, ton CO₂e) och utsorterade och separat insamlade mängder av olika fraktioner till återvinning (via ÅVC respektive via flerfack) och återbruk år 2021 (till höger, kton).

I klimatbokslutet studeras SSAMs totala nettoklimatpåverkan i samhället. Detta innebär att alla utsläpp från företagets egna verksamheter finns med tillsammans med de utsläpp som företaget genom sin verksamhet indirekt orsakar eller undviker i omvärlden.

Den metod som används benämns ”konsekvensmetoden” vilket innebär att man beräknar effekten av alla konsekvenser på klimatpåverkan som företaget ger upphov till, både positiva och negativa. Metoden beskrivs utförligare i rapporten. Klimatbokslutet beskriver därför både direkta och indirekta utsläpp.

Direkta utsläpp visar de utsläpp som SSAMs egen verksamhet ger upphov till. Här återfinns framför allt utsläpp från egna fordon (transporter och arbetsmaskiner).

Indirekta utsläpp är utsläpp som sker på grund av SSAMs verksamhet men de uppkommer inte i SSAMs verksamhet. Med andra ord sker utsläppen utanför SSAMs system från andra företags verksamheter men de orsakas av SSAMs agerande. De indirekta utsläppen kan antingen ske ”uppströms” eller ”nedströms”.

Med begreppet ”uppströms” avses utsläpp som uppkommer på grund av material och energi som kommer till SSAM. Här finns t. ex. de utsläpp som orsakas av de transporter som köps in av SSAM och de utsläpp som sker när matavfall omvandlas till biogas och biogödsel. En stor post utgörs av förbrukningen av el inom SSAMs verksamhet. SSAM både producerar och konsumerar el och den mängd som konsumeras belastar bokslutet som ett indirekt tillfört utsläpp. Totalt sett förbrukar SSAM betydligt mer el än vad som produceras av företaget. Med begreppet ”nedströms” avses de utsläpp som uppkommer eller undviks på grund av de produkter som levereras från SSAM. För SSAMs verksamhet så ger produkterna återbruk, återvinning och biogas störst klimatnytta. I denna grupp redovisas undvikna utsläpp från den alternativa produktionen av dessa nyttigheter.

Mer läsning

Läs den fullständiga rapporten om vårt klimatbokslut
SSAM klimatbokslut 2021 (pdf) , 878 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: 21 september 2022