Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Innovation och projekt

SSAM är ett avfallsbolag med höga ambitioner. Vi strävar efter ett cirkulärt samhälle och ett Småland utan avfall. För att nå de målen är vi delaktiga i flera projekt och arbetar för att hitta innovativa lösningar inom avfallsbranschen. På den här sidan kan du läsa mer om de aktuella projekten.

Ökat återbruk

Under våren 2024 kommer Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) i projektet ”Dialog för ökat återbruk av grovavfall” utforska lösningar för ökad avsättning av återbruksmaterial för att effektivisera framtidens återbrukshantering, omhänderta resurser på ett bättre sätt och minska mängden grovavfall som går till förbränning. Läs mer här. , 115 kB.

Diaccess - Digital Acceleration for Medium Sized Sustainable Cities

SSAM har inom ramen för Växjö kommuns projekt Diacess genomfört en innovationsupphandling om behovsanpassad tömning av kärl hos flerfamiljshus och verksamheter. Innovationsupphandlingen vanns av Bintel AB. Målet är att tillsammans utveckla en lösning för framtiden där tömningen styrs av när kärlen behöver tömmas.

Diaccess-projektet (Digital Acceleration for Medium Sized Sustainable Cities) syftar till att accelerera utvecklingen av digitala lösningar, samt att etablera en modell för verksamhetsnära innovation i partnerskap med näringslivet som kan bestå efter projektslut. Projektet löper över tre år inom EU-programmet Urban Innovation Actions (UIA) och genomförs av Växjö kommun i samarbete med Wexnet, Vöfab, Castellum, Dizparc, Företagsfabriken, GodaHus samt Linnéuniversitetet.
Läs mer på Växjö kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt för att undersöka behovsanpassad tömning

SSAM driver tillsammans med bland annat Växjöbostäder, Wexnet och Suez Recycling ett projekt för att undersöka möjligheten att införa behovsanpassad tömning av avfallskärl. Genom projektet bedöms nyttan av den nya tekniken i form av ekonomiska och miljömässiga vinster för samtliga inblandade. Läs mer om Smarta sopkärl.

Solceller på Häringetorp

Vi har nyligen inlett byggnation av en solcellsanläggning på Häringetorp i Växjö, en anläggning som ska producera ca 140 MWh per år och ersätta en stor del av den el som idag köps in till Häringetorp.

Samarbete med GodaHus

GodaHus är en förening, startad 2009, med medlemmar från privata och offentliga aktörer inom byggbranschen i Kalmar, Kronoberg och Blekinge samt Linnéuniversitetet. SSAM är medlemmar sedan januari 2021.

Föreningen startades med syftet att göra sydostregionen i Sverige till ett centrum för forskning och utveckling kring energieffektivt byggande i Europa. Nu tar GodaHus tillsammans med SSAM nästa steg i riktningen mot hållbart byggande och fokuserar inledningsvis på cirkulärt byggande och återbruk i bygg- och avfallssektorn.

Vår verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi, Anders Lundgren, kommer under ett års tid arbeta en dag i veckan tillsammans med GodaHus för att bland annat skapa nätverk inriktat på byggåterbruk, undersöka liknande satsningar och verka för att pilotprojekt ska kunna genomföras. SSAMs målsättning med samarbetet är att ställa om bygg- och fastighetssektorn i mer cirkulär riktning och minska avfallsmängderna i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Mer om GodaHus Länk till annan webbplats.

Rise/Vinnova-projektansökningar

RISE Research Institutes of Sweden som är ett forskningsinstitut som samlar en stor bredd av forskningsområden, testbäddar och demonstrationsmiljöer samt 2800 problemlösare. SSAM deltar i projekt ledda av RISE och Vinnova.

Projekt om glasåtervinning – avslutat augusti 2020

Projektet undersökte de samhälleliga, ekonomiska och tekniska förutsättningarna för cirkulär hantering av glasavfall för både konsumenter och företag. En inventering av marknaden för byggföretag, rivningsföretag samt kommuners återvinningscentraler gjordes och möjligheterna att sortera glasavfall hos dessa aktörer utreddes. Avfallets renhet med avseende på den kemiska och fysiska kvaliteten undersöktes för att avgöra vad det återvunna glaset kan användas till. Förpackningsglas, som idag återvinns till 90 %, användes som jämförelse ur ekonomisk, logistisk och teknisk synvinkel. Mer om projektet Länk till annan webbplats.

Framtidens design - återanvändning av träbyggnader i en cirkulär ekonomi

Målet är att utveckla träkonstruktioner lämpade för återmontering och återanvändning med bestämda funktioner som följer värdekedjan för ökad miljönytta. Projektidén är att utifrån konceptstudier utveckla och visa upp exempel på demonterbara och återanvändbara träkonstruktioner som utgår från miljönytta och samverkan i den cirkulära värdekedjan.

Träbyggnader ska utvecklas till att möjliggöra ökad cirkularitet genom design, definierade funktioner, användning i nya applikationer och beräkning av miljöprestandan. Projektet koordineras av RISE och SSAM deltar jämte trähusföretag, materialleverantörer, arkitekter med flera. Mer om projektet Länk till annan webbplats.

Re:Source

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser. Sedan RE:Source startade 2016 har över 160 projekt finansierats via programmet, främst genom utlysningar men även som strategiska projekt. Finansiärerna Energimyndigheten, Formas och Vinnova har totalt delat ut runt 50 miljoner kronor per år till olika projekt inom ramen för RE:Source.

SSAMs VD Jessica Cedervall är sedan mars 2020 ledamot i RE:Source styrelse. Mer om RE:Source Länk till annan webbplats.

Crossways Bäckaslöv

Skanska Sverige utvecklar tillsammans med näringslivet, offentlig sektor och akademin utveckla en ny stadsdel på Bäckaslöv. Genom samarbete, digitalisering och träbyggnation tar vi viktiga steg mot klimatneutralitet och att uppfylla FN:s 17 globala mål. Crossways Växjö blir ett nav för utveckling och innovation.

SSAM deltar med kunskap och innovativa idéer för att skapa goda, moderna förutsättningar för avfallshanteringen i det nya området. Mer om Crossways Bäckaslöv Länk till annan webbplats.

Sustainable Småland

Sustainable Småland är ett regionalt medlemsnätverk beläget i Växjö som bildades 2011 med inriktning på kunskapsdelning och utveckling av innovativa och utmanande miljölösningar. SSAM är medlemmar sedan januari 2021.

Medlemmarna i Sustainable Småland vill tillsammans bidra till att utveckla vår region till att bli en hållbar tillväxtregion. Detta genom att vi samverkar, delar kunskap, samordna medlemmars hållbarhetsprojekt samt bildar opinion för hållbarhet gentemot beslutsfattare och allmänhet. Mer om Sustainable Småland Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: 2 februari 2024