Förpackningar

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Det innebär att SSAM tar över ansvaret för insamlingen av allt förpackningsavfall från hushållen. Samtidigt kommer det även att bli obligatoriskt med separat insamling av matavfall.

Förpackningar av plast, papper, glas och metall ska kunna sorteras och samlas in hushållsnära. Den 1 januari 2024 går ansvaret över till kommunerna och från och med 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för alla hushåll samt verksamheter som har avfallshantering samlokaliserat med hushåll.

Fördelarna med fastighetsnära insamling är många. Mer material kommer att återvinnas, bättre för miljön och ökad service till medborgare – det blir enklare att göra rätt. Från och med den 1 januari 2024 kommer det även att bli obligatoriskt med separat insamling av matavfall. Det innebär att 100 % av alla hushåll kommer att ha insamling av matavfall.

Sammanfattning

  • SSAM ansvarar fr. o. m. 1 jan 2024 för insamlingen av förpackningsavfall från alla hushåll och samlokaliserade verksamheter. Idag hanteras detta av marknadsaktörer.
  • Nuvarande avtal mellan privata entreprenörer och fastighetsägare för insamling av förpackningsavfall blir ogiltiga fr. o. m. 1 jan 2024.
  • Fastighetsägare som idag samlar in förpackningsavfall separat behöver förnya avtal med auktoriserade entreprenörer eftersom ansvaret för insamlingen går över till SSAM.
  • Alla fastighetsägare kommer att behöva sortera ut förpackningsavfall separat senast
    fr. o. m. 1 jan 2027.
  • SSAM ska senast 1 jan 2027 erbjuda en insamlingslösning av förpackningsavfall
    till alla hushåll.
  • Mer information kommer läggas ut på ssam.se och redan idag finns mer uttömmande information på sverigesorterar.se

Bakgrund

Riksdagen beslutade i juli 2022 via Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar att insamlingen av förpackningsavfall från hushåll ska ingå i kommunernas uppdrag, precis som rest- och matavfall samt returpapper gör redan idag.

Det finns fortfarande en del oklarheter kring hur förordningen ska tillämpas. Under hösten kommer mer information kring förändringarna att kommuniceras bl.a. på ssam.se.

Förändringarna kommer på sikt leda till samordningsvinster då kommunerna, i vårt fall SSAM, får ett helhetsansvar för insamlingen av avfall hos hushållen och därmed ökade möjligheter till utsortering av förpackningar så mindre mängder avfall går till förbränning.

Fastighetsägarnas ansvar att separat sortera ut förpackningsavfall

I förordningen framgår att alla fastighetsägare ansvarar för att sortera ut förpackningsavfall separat senast 1 jan 2027. Det är fastighetsägarens ansvar att det finns utrymme för separat insamling av restavfall, matavfall, returpapper samt förpackningsavfall.

Fastighetsägare till verksamheter, exempelvis lokaler, ansvar också för att sortera ut förpackningsavfall separat enligt samma förordning. De verksamheter som har samlokaliserad avfallshantering med boende i flerfamiljshus har rätt att efterfråga insamlingstjänst från SSAM.

Fastighetsägare som redan sorterar ut förpackningsavfall

Fastighetsägare till flerfamiljsfastigheter som idag samlar in förpackningsavfall separerat, exempelvis i miljöhus, behöver förnya avtalen eftersom nuvarande avtal mellan privata entreprenörer och fastighetsägare blir ogiltiga fr. o. m. 1 jan 2024.

Fr. o. m. 1 jan 2024 är det SSAM:s ansvar att samla in förpackningsavfall. SSAM kommer dock inte kunna erbjuda en egen lösning 1 jan 2024, men är skyldig att ha en lösning på plats senast 1 jan 2027. Som en övergångslösning kommer fastighetsägare som samlar in förpackningsavfall idag kunna välja bland entreprenörer för hämtning av förpackningsavfall, som SSAM har auktoriserat.

Listan på auktoriserade entreprenörer kommer att publiceras på ssam.se under hösten. Fastighetsägare sluter avtal med entreprenören.

Krav på separat insamling av matavfall

I 3 kap. 1 § avfallsförordningen framgår också att från 1 januari 2024 ska den som har bioavfall (t.ex. matavfall) sortera ut detta separat fr. o. m. 2024. SSAM kommer söka dispens hos Naturvårdsverket för detta så att insamlingen av matavfall sammanfaller med insamling av förpackningar.

Mer information

För att SSAM ska kunna erbjuda bästa möjliga lösning för insamling av förpackningsavfall, kommer vi återkomma till er i höst för att efterfråga uppgifter om vilka fastighetsägare som redan samlar in förpackningsavfall och vilka ungefärliga mängder det rör sig om.

Läs mer:
sverigesorterar.se Länk till annan webbplats.
naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 6 juli 2023