Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en längre sammanhängande tid.

Regler för uppehåll i hämtning av hushållsavfall

  • För permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader i en sammanhängande period. För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden.
  • Det går inte att ansöka om uppehåll retroaktivt.
  • Uppehåll i hämtning av hushållsavfall beviljas i max tre år, efter det öppnas abonnemanget automatiskt om inte en ny ansökan har gjorts.
  • Vid ägarbyte upphör undantaget att gälla.
  • Anmälan ska vara SSAM tillhanda minst två veckor innan uppehållets början.
  • För handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår en avgift om 300 kr per ärende. En ändringsavgift enligt den gällande taxan ska också betalas av den sökande. Grundavgift debiteras under hela uppehållsperioden.
  • Slutdatum måste anges i ansökan för att uppehåll ska medges.
  • Läs mer i din kommuns avfallsföreskrifter.
Senast uppdaterad: 27 april 2023