Ansökan om utsträckt hämtningsintervall

Via formuläret på den här sidan ansöker du om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1. Det innebär att kärl 1 töms var fjärde vecka istället för varannan vecka.

Vi gör en bedömning på varje enskilt ärende och godkänner ansökan om ett av våra kriterier nedan uppfylls.

  • Du har fått godkänd anmälan om hemkompost av din kommun. Skicka en kopia av dokumentet till oss och uppge kundnummer samt att du ansökt om utsträckt hämtningsintervall.
  • Du har väldigt lite matavfall och riskerar inte att orsaka olägenhet för människors hälsa med utsträckt hämtningsintervall.

Observera!

  • Du kan inte ansöka om ett utsträckt hämtningsintevall om du delar ett fyrfacksabonnemang med en granne.
  • Beslutet kan upphävas om hanteringen av avfall leder till olägenhet eller om matavfall läggs bland restavfallet.
  • Beslutet är personligt och knutet till fastigheten och upphör att gälla om ni flyttar. Beslutet gäller fram till att något annat avfallssystem tas i bruk på fastigheten.

Fyll i formuläret nedan för att skicka in din ansökan

Kunduppgifter
Kunduppgifter
5


Typ av fastighet * (obligatorisk)
Typ av fastighetOrsak till önskan om utsträckt hämtningsintervall * (obligatorisk)
Orsak till önskan om utsträckt hämtningsintervall
Intygande * (obligatorisk)
Intygande

Ifyllda uppgifter kommer att registreras i vårt datasystem för att effektivt kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. SSAM hanterar alla personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

1 Ifylles av SSAM. Lämna fältet tomt.
Senast uppdaterad: 5 oktober 2022