Bild på lastbil med avfall på den nya deponin på Häringetorp utanför Växjö

Första lasset anländer till nya deponin på Häringetorp utanför Växjö. Foto: Mattias Gustavsson Sandahl

Ny deponi på Häringetorp ger nya möjligheter

På Häringetorps avfallsanläggning utanför Växjö har arbetet med byggandet av en ny deponi pågått under hela 2022. Den nya deponin kommer att ge nya möjligheter för både Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) och för de entreprenörer och åkerier som verkar i regionen. Den 22 mars var det invigning.

Tidigare har platsbrist varit en begränsning för Häringetorps avfallsanläggning, där den gamla deponicellen och ytan för omhändertagande av så kallade inerta massor varit full. Men nu har en ny deponi byggts i anslutning till den befintliga deponin, bestående av två celler för deponering av icke farligt avfall och farligt avfall.

­­– En ny deponi ger nya möjligheter. Ett antal stora saneringsprojekt är på gång i
vår närhet och våra nya deponiceller gör det möjligt att på ett bättre sätt nyttja våra tillstånd fullt ut, säger Niklas Sörensson, näringslivs- och affärsutvecklare på SSAM.

För entreprenörer och åkerier kommer den att vara till nytta då lokala byggprojekt, vägbyggen och saneringsprojekt kommer att få kortare transportsträckor vilket minskar både deras bränslekostnader och koldioxidutsläpp.

Bygg- och rivningsavfall sorteras ut, det som går återvinns framförallt till konstruktionsmaterial och energiåtervinning, resterande går till deponi.

Den nya cellen för farligt avfall gör det möjligt att ta emot massor från förorenade områden som till exempel vid våra småländska glasbruk, där föroreningar kan vara arsenik, kadmium och bly.

– Genom att använda en säker avfallsanläggning, kan förorenade massor tas om hand så de inte utgör någon risk för människor, djur och natur, säger Niklas.

På ytan ser deponin ut som en stor grusplan, men i själva verket döljer sig flera lager av väl genomtänkta och, delvis komplexa, skikt som i många år framöver ska säkra att vi kan deponera avfall på ett säkert sätt i Växjö.

– Arbetet med den nya deponin har pågått hela 2022 och samarbetet med entreprenörer har fungerat mycket bra. Det har dock tagit något längre tid än planerat, framförallt på grund av vädret, säger Tove Juhl Andersen, miljöansvarig på SSAM.

Deponin fungerar som ett gigantiskt badkar med utlopp för vatten och kanter på sidorna för att minska föroreningar som kan laka ut från avfallet och spridas ner i marken.

– De olika skikten i deponin fyller alla en viktig funktion för att tillgodose tekniska,
miljömässiga och juridiska krav, avslutar Tove.


Senast uppdaterad: 30 mars 2023